Team Details

Satish Kumar Kanojiya

Area Sales Manager

(Uttar Pradesh)

Ashis Karmakar

Zonal Sales Manager

(West Bengal)

Vikas Kashyap

Area Sales Manager

(Delhi / NCR)